Recepţia finală

Recepția lucrărilor este procesul final de verificare și acceptare a construcțiilor, astfel încât acestea să fie livrate către beneficiarul final pentru utilizare. Acest proces verbal de receptie este important pentru a asigura că lucrările au fost realizate conform planului și specificațiilor, că sunt sigure și funcționale, și că respectă toate normele și reglementările in vigoare.

Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

   1. Receptia la terminarea lucrarilor, efectuata imediat ce lucrarile au fost finalizate si concretizata prin Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

   1. Receptia finala, efectuata dupa expirarea perioadei de garantie, care este stabilita prin contractul cu executantul lucrarilor;

  Legislatia actualizata in vigoare prevede si receptia partiala a lucrarilor, prin care se atesta stadiul fizic al constructiei, in scopul inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara. Aceasta receptie nu permite, insa, darea in folosinta a constructiilor.

  Receptia lucrarilor se realizeaza de catre Investitor, care prin suportul unui diriginte de santier, pune la dispozitia comisiei de receptie documentele necesare.

  Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie.

  Admiterea recepției la terminarea lucrărilor reprezintă un pas important spre finalizarea lucrărilor. După aceasta, clădirea intră în perioada de garanție. În această perioadă este urmărit modul de comportare a construcției și sunt luate măsuri de remediere. Până la expirarea perioadei de garanție, beneficiarul trebuie să se asigure că nu mai sunt alte vicii.

  Perioada de garanție:

  Perioada de garanție a unei construcții este perioada în care constructorul sau dezvoltatorul este responsabil pentru remedierea oricăror probleme sau defecte care pot apărea în construcția respectivă. Această perioadă poate varia între 1 și 5 ani. În timpul acestei perioade, constructorul este responsabil pentru remedierea oricăror deficiențe sau probleme apărute în timpul utilizării construcției, cu excepția celor cauzate de neglijența sau abuzul utilizatorului.

  Este important ca beneficiarul să notifice constructorul imediat ce descoperă orice problemă sau defect, astfel încât să poată fi remediată cât mai curând posibil. În cazul în care problemele nu sunt remediate în mod corespunzător de către constructor în termenul de garanție, beneficiarul poate lua măsuri legale pentru a cere remedierea problemelor sau o compensație financiară.

    • minim 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B – spitale, stații de pompieri, rezervoare de apă, adăposturi de protecție civilă, școli, licee, clădiri multi-etajate cu capacitatea de peste 300 persoane;

    • minim 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C – clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, clădiri comerciale, clădiri de cult, muzee

    • minim 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D – clădiri de locuinţe parter sau parter şi un etaj, clădiri parter cu suprafață totală desfășurată mai mica de 200mp, dependinţe gospodăreşti, ateliere meșteșugărești.

   Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

   Comisia de receptie

    Comisia de recepție finală este formată dintr-un grup de specialiști care sunt responsabili pentru verificarea finală a construcției și pentru confirmarea că aceasta îndeplinește toate cerințele legale, de siguranță și de calitate impuse. În general, comisia este formată din următoarele persoane: Din componenţa comisiei de recepţie finală fac parte:

     1. Reprezentantul beneficiarului – aceasta este persoana sau organizația care a comandat și finanțat construcția. Acesta este adesea reprezentat de un manager de proiect sau de un reprezentant al companiei.

     1. Reprezentantul proiectantului – aceasta este persoana sau organizația responsabilă pentru proiectarea construcției. Acesta poate fi un arhitect, un inginer sau un consultant de proiectare.

     1. Reprezentantul constructorului – aceasta este persoana sau organizația care a construit construcția. Acesta poate fi o companie de construcții sau un antreprenor independent.

     1. Reprezentantul autorității locale – aceasta este persoana desemnată de către autoritatea locală pentru a verifica dacă construcția îndeplinește toate cerințele și standardele locale.

     1. Reprezentantul Inspectoratului de Stat in Construcții – aceasta este persoana sau organizația responsabilă pentru verificarea calității construcției și a conformității acesteia cu normele și standardele de siguranță.

     1. Reprezentant al Directiei pentru Cultura, in cazul monumentelor istorice

     1. Reprezentantul experților tehnici – aceasta este persoana sau organizația responsabilă pentru efectuarea analizelor și testelor necesare pentru a verifica calitatea construcției.

    Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia finală.

    Ce acte verifica comisia pentru recepţia finală

    Comisia pentru recepția finală a unei construcții verifică o serie de documente și aspecte tehnice pentru a se asigura că lucrarea este finalizată conform specificațiilor și standardelor de calitate. Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul stabilite şi verifică obligatoriu următoarele:

      • procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

      • referatul proprietarului privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, pe perioada de garanţie;

      • cartea tehnică a construcţiei completată;

      • remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţii, după caz.

     Comisia de recepţie finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe şi alte teste.

     Verificarea este o procedură complexă și detaliată, care are ca scop asigurarea calității lucrării și protejarea intereselor tuturor părților implicate.

     Admiterea recepţiei finale

     Admiterea recepției finale este momentul în care comisia pentru recepția finală a unei construcții decide că lucrarea este finalizată conform specificațiilor și standardelor de calitate și poate fi acceptată de către beneficiar. Aceasta înseamnă că lucrarea poate fi folosită conform destinației sale și că beneficiarul poate începe să utilizeze clădirea sau construcția pentru scopul pentru care a fost proiectata.

     Pentru a fi admisă la recepția finală, construcția trebuie să îndeplinească toate cerințele și standardele prevăzute în planurile și specificațiile inițiale, precum și în autorizația de construcție.

     Dacă comisia pentru recepția finală constată că lucrarea îndeplinește toate cerințele și standardele, se întocmește un proces-verbal de recepție finală, care va fi semnat de toate părțile implicate: beneficiarul, antreprenorul, proiectantul și reprezentanții autorităților locale. Acest proces-verbal reprezintă un document important, care atestă că lucrarea a fost finalizată în conformitate cu cerințele și standardele prevăzute, și reprezintă o dovadă a acceptării lucrării de către beneficiar.

     Este important să se menționeze că admiterea recepției finale este un proces complex, care poate dura mai multe zile sau săptămâni, în funcție de complexitatea lucrării și de numărul de aspecte tehnice care trebuie verificate. De asemenea, în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate.

     Suspendarea recepţiei finale

     Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală dacă descoperă apariţia, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care pot fi înlăturate. În acest caz se încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală unde se consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere. Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie finală împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile.

     În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului şi să pretindă plata prejudiciului produs.

     Respingerea recepţiei finale

     Respingerea recepției finale poate avea loc atunci când comisia constată că lucrarea nu îndeplinește cerințele și standardele prevăzute în planurile și autorizația de construcție

     Comisia de recepţie finală decide respingerea recepţiei finale în cazul apariţiei unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele.

     Este interzisă utilizarea construcției în cazul în care recepția finală a fost respinsă. Utilizarea construcției se poate face doar după finalizarea remedierilor.

     Procesul-verbal de recepţie finală

     Procesul-verbal de recepție finală este un document oficial care atestă finalizarea lucrărilor de construcție și a verificărilor efectuate de către comisia de recepție finală. Acest document reprezintă un acord între toate părțile implicate în proiectul de construcție – beneficiarul, antreprenorul, proiectantul și reprezentantul autorităților locale.

     Comisia de recepţie finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepţie finală, cu observaţiile participanţilor şi cu decizia comisiei

     În conformitate cu decizia comisiei de recepţie finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei şi semnează procesul-verbal de recepţie finală.

     Finalizare recepției finale

     Finalizarea recepției finale se realizează după ce toate neconformitățile și deficiențele au fost remediate, iar comisia de recepție finală a constatat că proiectul este conform cu planurile si specificațiile din Autorizatia de Construire În acest moment, se va încheia un proces-verbal de finalizare a recepției finale

     Data finalizării recepţiei finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepţie finală.

     Procesul-verbal de recepţie finală se comunică de către proprietar în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei:

       • Primariei

       • executantului;

       • Inspectoratului de Stat în Construcţii

      Recepţia finală face parte din Regulamentul privind receptia constructiilor, conform HG nr. 343/2017.

      Buna!

      Sunt Arhitect Enica Ana-Laura si imi doresc sa va impartasesc informatii de interes general despre diverse teme legate de construirea unui imobil.

      Like & Share

      Cititi articolul si daca va place, apreciez un Share pe Social Media, sa beneficieze si alte persoane interesate.

      Alte Articole din Blog.