Documente necesare la începerea lucrărilor de execuție

La începerea și finalizarea lucrărilor de execuție trebuie parcurse anumite etape și întocmite unele documente. Beneficiarul are obligația de a anunța atât începerea lucrărilor de execuție, cât și finalizarea acestora.

După ce a fost emisă autorizația de construcție, se poate trece la începerea lucrărilor de execuție. Beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor de execuție:

Din data de 21 aprilie 2023 a intrat în vigoare Legea 102/2023 care a adus modificări la 3 acte normative (la L 50/1991, la L 554/2004, la L 350/2001).

I. La Legea 50/1991 s-a modificat art. 7 referitor la Autorizația de Construire, în sesnul că s-au introdus 5 alineate noi (alin. 23 ind. 1- alin. 23 ind. 5).
Cel mai important ar fi alineatul 23 indice 3 care vizează obligații noi pentru beneficiarul căruia i s-a emis Autorizația de Construire:

După comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum și într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute la alin. (23 ind. 1) lit. a) și b), precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției„.
Alin. 23 ind. 1 lit. a și b se referă la: „a) numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia”; „b) titlul/descrierea proiectului” cat si la autoritatea publică care a emis autorizația de construire, cât și la Inspectoratul de Stat în Construcții de pe raza căruia aparține obiectivul.

Beneficiarul va emite un ordin de începere a lucrărilor către executant, în care va specifica data la care vor începe lucrările de execuție.

Se vor depune următoarele documente:

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire

– Formular F13 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor – F13 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor;

Pentru inspectoratul de stat în construcții, dosarul pentru începerea lucrărilor va cuprinde

În prima fază:

 • Formular F14 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
 • Copie autorizație de construire;
 • Copie chitanță, mandat poștal sau ordin de plată pentru plata cotelor 0,1% și jumătate din 0,5% din valoarea autorizației de construire în contul aferent ISC/IJC de pe raza căruia aparține obiectivul;
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare;
 • Copie act de identitate titular autorizație;
 • Copie certificat de înregistrare pentru beneficiarii persoane juridice.

În termen de 48 de ore de la depunerea documentelor de mai sus:

 • Cerere avizare program pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante;
 • Programele de control pe specialități în original cu toate ștampilele și semnăturile factorilor implicați (beneficiar, proiectant, verificator de proiecte, executant, diriginte de șantier, RTE);
 • Copie ordin de începere a lucrărilor;
 • Copie contract execuție (dacă este solicitat);
 • Copie contract diriginte de șantier (dacă este solicitat);
 • Copie decizii de numire responsabili tehnici cu execuție (RTE), șef de șantier și șef de punct de lucru emise de Executant și copii după diplomele/autorizațiile aferente;

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire

 • Formular F15 – F15 comunicare privind încheierea execuție lucrări
 • Copie certificat de performanță energetică înregistrat la autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
 • Referatele pe specialități din partea proiectantului;
 • Referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier;
 • Copie autorizația de construire;
 • Copie act de identitate titular autorizație;
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare;
 • Copie act de dobândire asupra imobilului/terenului;
 • Copie certificat de înregistrare persoane juridice;
 • Notă contabilă privind valoarea de investiție (persoane juridice);

În baza acestui dosar, departamentul de urbanism va emite două documente:

 • Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate – Anexa 43 – se completează la departamentul de urbanism;
 • Înștiințare privind valoarea finală a lucrărilor – către ISC/IJC

Ultimele două documente fac parte din dosarul ce trebuie depus la ISC/IJC pentru obținerea adeverinței privind plata cotelor legale.

Pentru ISC/ISJ dosarul depus trebuie să cuprindă

 • Formular F16 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
 • Solicitare adeverință ISC/IJC privind plata cotelor legale;
 • Solicitare ISC/IJC numire membru în comisia de recepție;
 • Comunicare privind începerea activității comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
 • Copie după comunicarea privind începerea lucrărilor – Formular F14;
 • Copie certificat de înregistrare beneficiar persoane juridice;
 • Copie carte identitate reprezentant legal sau titular autorizație;
 • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate, emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire (Anexa 43)
 • Înștiințare ISC/IJC privind valoarea finală a lucrărilor emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
 • Copii după toate chitanțele, mandatele poștale sau ordinele de plată pentru plata cotelor 0,1% și 0,5% integral din valoarea actualizată a lucrărilor;
 • Copie autorizație de construire (dacă nu a fost depusă la începere);
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare (dacă nu a fost depusă la începere);
 • Copii referate pe specialități din partea proiectantului;
 • Copii referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier

Buna!

Sunt Arhitect Enica Ana-Laura si imi doresc sa va impartasesc informatii de interes general despre diverse teme legate de construirea unui imobil.

Like & Share

Cititi articolul si daca va place, apreciez un Share pe Social Media, sa beneficieze si alte persoane interesate.

Alte Articole din Blog.