Documente necesare la începerea lucrărilor de execuție

La începerea și finalizarea lucrărilor de execuție trebuie parcurse anumite etape și întocmite unele documente. Beneficiarul are obligația de a anunța atât începerea lucrărilor de execuție, cât și finalizarea acestora.

După ce a fost emisă autorizația de construcție, se poate trece la începerea lucrărilor de execuție. Beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor de execuție:

Din data de 21 aprilie 2023 a intrat în vigoare Legea 102/2023 care a adus modificări la 3 acte normative (la L 50/1991, la L 554/2004, la L 350/2001).

I. La Legea 50/1991 s-a modificat art. 7 referitor la Autorizația de Construire, în sesnul că s-au introdus 5 alineate noi (alin. 23 ind. 1- alin. 23 ind. 5).
Cel mai important ar fi alineatul 23 indice 3 care vizează obligații noi pentru beneficiarul căruia i s-a emis Autorizația de Construire:

După comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum și într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute la alin. (23 ind. 1) lit. a) și b), precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției„.
Alin. 23 ind. 1 lit. a și b se referă la: „a) numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia”; „b) titlul/descrierea proiectului” cat si la autoritatea publică care a emis autorizația de construire, cât și la Inspectoratul de Stat în Construcții de pe raza căruia aparține obiectivul.

Beneficiarul va emite un ordin de începere a lucrărilor către executant, în care va specifica data la care vor începe lucrările de execuție.

Se vor depune următoarele documente:

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire

– Formular F13 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor – F13 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor;

Pentru inspectoratul de stat în construcții, dosarul pentru începerea lucrărilor va cuprinde

În prima fază:

 • Formular F14 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
 • Copie autorizație de construire;
 • Copie chitanță, mandat poștal sau ordin de plată pentru plata cotelor 0,1% și jumătate din 0,5% din valoarea autorizației de construire în contul aferent ISC/IJC de pe raza căruia aparține obiectivul;
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare;
 • Copie act de identitate titular autorizație;
 • Copie certificat de înregistrare pentru beneficiarii persoane juridice.

În termen de 48 de ore de la depunerea documentelor de mai sus:

 • Cerere avizare program pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante;
 • Programele de control pe specialități în original cu toate ștampilele și semnăturile factorilor implicați (beneficiar, proiectant, verificator de proiecte, executant, diriginte de șantier, RTE);
 • Copie ordin de începere a lucrărilor;
 • Copie contract execuție (dacă este solicitat);
 • Copie contract diriginte de șantier (dacă este solicitat);
 • Copie decizii de numire responsabili tehnici cu execuție (RTE), șef de șantier și șef de punct de lucru emise de Executant și copii după diplomele/autorizațiile aferente;

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire

 • Formular F15 – F15 comunicare privind încheierea execuție lucrări
 • Copie certificat de performanță energetică înregistrat la autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
 • Referatele pe specialități din partea proiectantului;
 • Referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier;
 • Copie autorizația de construire;
 • Copie act de identitate titular autorizație;
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare;
 • Copie act de dobândire asupra imobilului/terenului;
 • Copie certificat de înregistrare persoane juridice;
 • Notă contabilă privind valoarea de investiție (persoane juridice);

În baza acestui dosar, departamentul de urbanism va emite două documente:

 • Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate – Anexa 43 – se completează la departamentul de urbanism;
 • Înștiințare privind valoarea finală a lucrărilor – către ISC/IJC

Ultimele două documente fac parte din dosarul ce trebuie depus la ISC/IJC pentru obținerea adeverinței privind plata cotelor legale.

Pentru ISC/ISJ dosarul depus trebuie să cuprindă

 • Formular F16 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
 • Solicitare adeverință ISC/IJC privind plata cotelor legale;
 • Solicitare ISC/IJC numire membru în comisia de recepție;
 • Comunicare privind începerea activității comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
 • Copie după comunicarea privind începerea lucrărilor – Formular F14;
 • Copie certificat de înregistrare beneficiar persoane juridice;
 • Copie carte identitate reprezentant legal sau titular autorizație;
 • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate, emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire (Anexa 43)
 • Înștiințare ISC/IJC privind valoarea finală a lucrărilor emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
 • Copii după toate chitanțele, mandatele poștale sau ordinele de plată pentru plata cotelor 0,1% și 0,5% integral din valoarea actualizată a lucrărilor;
 • Copie autorizație de construire (dacă nu a fost depusă la începere);
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare (dacă nu a fost depusă la începere);
 • Copii referate pe specialități din partea proiectantului;
 • Copii referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier

Buna!

Sunt Arhitect Enica Ana-Laura si imi doresc sa va impartasesc informatii de interes general despre diverse teme legate de construirea unui imobil.

Like & Share

Cititi articolul si daca va place, apreciez un Share pe Social Media, sa beneficieze si alte persoane interesate.

Alte Articole din Blog.

Ce trebuie sa stiti cand cumparati un teren?

Te gandesti sa investesti intr-un teren sau ti-ai gasit deja casa mult visata? Înainte de a „face” actele, este bine să te documentezi și să verifici imobilul pe care urmează să-l cumperi, pentru a nu regreta ulterior.